Regulamin serwisu

Regulamin serwisu kfcdostawa.pl oraz aplikacji mobilnej KFC

§ 1. Definicje

 1. Terminom używanym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  1. Konto — konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów i uprawnień w systemie informatycznym Usługodawcy dostępnych dla Użytkownika, tworzone po uprzedniej rejestracji Użytkownika; rejestracja i dostęp do Konta może nastąpić za pomocą Serwisu WWW w ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, lub innego kanału dostępu, udostępnianego przez Usługodawcę na zasadach określonych w odrębnych regulaminach
  2. Regulamin — niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. Restauracje KFC — restauracje należące do sieci KFC, prowadzone przez Usługodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. Serwis WWW — serwis internetowy, dostępny pod adresem kfcdostawa.pl;
  5. Aplikacja — aplikacja na urządzenia mobilne pod nazwą „KFC Polska”, dostępna do nieodpłatnego pobrania w sklepach internetowych AppStore i Google Play;
  6. Usługodawca — „AmRest” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000025220, NIP: 5260211104, o kapitale zakładowym 649 750 000,00 zł, numer telefonu kontaktowego: 713861000, kontaktowy adres e-mail: kontakt@amrest.eu
  7. Użytkownik — osoba fizyczna korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  8. Zamówienie — składane przez Użytkownika za pomocą Serwisu WWW lub Aplikacji zamówienie środków spożywczych, napojów lub innych artykułów z menu wybranej Restauracji KFC, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, realizowane do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy Użytkownika podczas regularnych dostaw realizowanych przez Restauracje KFC lub do odbioru w Restauracji KFC.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu WWW i Aplikacji.
 2. Usługodawcą świadczącym Usługi w ramach Serwisu WWW i Aplikacji jest Usługodawca.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji (dalej „Usługi”) obejmują:
  1. informowanie Użytkowników o ofercie Restauracji KFC;
  2. umożliwienie wyszukiwania najbliższych Restauracji KFC za pomocą wirtualnej mapy Restauracji KFC;
  3. umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień;
  4. umożliwienie Użytkownikom rejestracji Konta;
  5. umożliwienie Użytkownikom dostępu do Konta;
  6. możliwość śledzenia Zamówienia w trakcie realizacji;
  7. umożliwienie składania reklamacji;
  8. dodatkowo dla użytkowników Aplikacji
   1. możliwość otrzymywania powiadomień typu „push” lub sms o statusie zamówienia;
   2. możliwość otrzymywania od Usługodawcy powiadomień typu „push” dotyczących specjalnych ofert i promocji.
   3. korzystanie z kuponów promocyjnych dostępnych czasowo w zakładce dotyczącej kuponów w Aplikacji.
 2. Usługi przeznaczone są dla wszystkich użytkowników sieci Internet, z tym zastrzeżeniem, że Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 do 1.8 przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby między 13-tym a 18-tym rokiem życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie), mogą korzystać z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 do 1.8, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica). W odniesieniu do Aplikacji usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 do 1.8 Regulaminu, przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które pobrały i zainstalowały Aplikację na swoim urządzeniu mobilnym.
 3. Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, świadczone są nieodpłatnie. Złożenie Zamówienia za pomocą Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi w Serwisie WWW i Aplikacji.
 4. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:
  1. informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu WWW i Aplikacji;
  2. informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich;
  3. innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 4. Składanie Zamówień

 1. Zamówienia są realizowane w obszarach dostaw poszczególnych Restauracji KFC. Informacje o możliwości realizacji dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres i Restauracji KFC, realizującej dostawę, dostępne są w Serwisie WWW i Aplikacji na początku składania Zamówienia. Sprawdzenie możliwości realizacji Zamówienia przez właściwą Restaurację KFC następuje automatycznie. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla wpisanego adresu Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem.
 2. Zapłata za Zamówienie może być, wedle wyboru Użytkownika, dokonana przy odbiorze – gotówką, kartą płatniczą VISA lub Master Card, albo on-line przy wykorzystaniu systemu płatności PayU S.A.
 3. Zamówienia mogą składać zarówno Użytkownicy posiadający Konto, jak i nieposiadający Konta.
 4. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika nieposiadającego Konta, Użytkownik taki powinien kolejno:
  1. wybrać typ Zamówienia w Serwisie WWW lub Aplikacji;
  2. wypełnić następujące pola w formularzu Zamówienia: miejscowość, ulica i numer budynku, telefon komórkowy;
  3. wybrać zamawiane produkty oferowane przez Restauracje KFC z oferty w Serwisie WWW przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu;
  4. dokonać wyboru metody płatności;
  5. zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „zamawiam i zapłacę”.
 5. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika posiadającego Konto (z uwzględnieniem § 5 ust. 8 Regulaminu), Użytkownik taki powinien kolejno:
  1. zalogować się do Serwisu WWW lub Aplikacji przy użyciu przypisanego do Użytkownika loginu i hasła;
  2. wybrać typ Zamówienia w Serwisie WWW lub Aplikacji;
  3. wybrać z listy zapisanych adresów dostawy ten, na który ma być zrealizowane Zamówienie lub wprowadzić nowy adres dostawy;
  4. wybrać zamawiane produkty oferowane przez Restauracje KFC z oferty w Serwisie WWW lub Aplikacji przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu.
  5. dokonać wyboru metody płatności;
  6. zaakceptować zamówienie za pomocą przycisku „zamawiam i zapłacę”.
 6. Po wykonaniu wszystkich kroków odpowiednio z opisanych w § 4 ust. 4 i 5 powyżej Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta.
 8. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 9. Użytkownik może po złożeniu Zamówienia otrzymać fakturę VAT obejmującą dane Zamówienie. W celu otrzymania faktury VAT wraz z realizacją Zamówienia Użytkownik powinien wybrać opcję „Faktura VAT” przy składaniu Zamówienia. Użytkownicy posiadający Konto mają możliwość zapisania 3 zestawów danych niezbędnych do wystawienia faktury, przy czym możliwe jest wyszukanie wcześniej wpisanych danych za pomocą numeru NIP nabywcy. Użytkownicy nie posiadający Konta powinni każdorazowo podać dane odbiorcy uwidaczniane na Fakturze VAT.

§ 5. Rejestracja i dostęp do Konta KFC

 1. Rejestracja Konta KFC dokonywana jest online, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie WWW w zakładce „Utwórz konto”. Rejestracja Konta przez Aplikację dokonywana jest przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji po jej zainstalowaniu i uruchomieniu (ekran „Dołącz do nas”)
 2. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 3. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Użytkownikiem oraz założenia i utrzymania Konta.
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika Usługodawca, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji i utworzenia Konta. Konto staje się aktywne po kliknięciu przez Użytkownika na odpowiednio oznaczony link aktywacyjny, zawarty w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości e-mail.
 5. Dostęp do Konta możliwy jest po podaniu przez Użytkownika wybranego przez niego przy rejestracji loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Usługodawca informuje, że udostępnianie przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim może wiązać się z zagrożeniem dla prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Użytkownika.
 6. Konto umożliwia:
  1. śledzenie online statusu Zamówienia;
  2. składanie reklamacji dotyczących Zamówień i Usług za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu się do Konta;
  3. otrzymywanie powiadomień SMS o statusie Zamówienia;
  4. przechowywanie adresów dostawy Zamówienia;
  5. przechowywanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT dla maksimum trzech nabywców;
  6. przeglądanie kuponów przyznawanych i realizowanych w ramach aktualnej oferty KFC;
  7. edytowanie danych dotyczących Użytkownika.
 7. Usługodawca informuje, że Konto umożliwia również korzystanie z usług związanych z zamawianiem na odległość środków spożywczych, napojów lub innych artykułów dostępnych w innych niż Restauracje KFC restauracjach prowadzonych przez Usługodawcę, dla których Usługodawca zapewnia możliwość składania zamówień na odległość za pomocą odrębnych serwisów internetowych lub narzędzi teleinformatycznych (np. aplikacji mobilnych) (dalej: „Odrębne Usługi Zamawiania Posiłków”). Oznacza to, że Konto jest ważne również w ramach Odrębnych Usług Zamawiania Posiłków, świadczonych przez Usługodawcę, zaś Użytkownik, który założył Konto za pośrednictwem Serwisu WWW na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie musi zakładać konta w ramach takich Odrębnych Usług Zamawiania Posiłków i może zalogować się do takich usług za pomocą danych dostępowych do Konta opisanego w niniejszym Regulaminie.
 8. Użytkownik, który posiada aktywne konto w Odrębnej Usłudze Zamawiania Posiłków świadczonej przez Usługodawcę, dla celów niniejszego Regulaminu traktowany jest jak Użytkownik posiadający Konto. Oznacza to, że Użytkownik taki może zalogować się do Konta w Serwisie WWW za pomocą swojego loginu i hasła ustalonego w związku z założeniem konta (rejestracją) w ramach ww. Odrębnej Usługi Zamawiania Posiłków.
 9. Odrębne Usługi Zamawiania Posiłków obejmują restauracje sieci Pizza Hut.

§ 6. Wymagania techniczne

 1. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Serwisu WWW i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji.
 2. Serwis WWW jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet lub palmtop. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu WWW jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini lub Safari Mobile).
 3. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Aplikacji i świadczonych za jej pomocą Usług jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny Android wersja 4 lub wyższa, bądź iOS wersja 8 lub wyższa.
 4. Korzystanie z Usług opartych o mechanizmy lokalizacyjne (lokalizowanie urządzenia na mapie Restauracji KFC) wymaga posiadania urządzenia mobilnego wyposażonego w odbiornik GPS, z włączoną funkcją lokalizacji GPS (wymagana jest zgoda na dostęp Aplikacji do informacji o lokalizacji urządzenia Użytkownika).

§ 7. Czas trwania umowy i rezygnacja z Usług

 1. Użytkownik może korzystać z Usług lub zrezygnować z nich w każdym czasie. Umowa o świadczenie Usług związanych z Kontem jest zawierana na czas nieoznaczony z chwilą aktywacji Konta zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika nie jest określony, a Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usługi przez jakikolwiek okres.
 2. Rezygnacja z Usług możne nastąpić przez wysłanie wiadomości e-mail, zawierającej stosowne oświadczenie Użytkownika, przesłanej na adres e-mail kontakt@amrest.eu lub listownie, na adres Usługodawcy („AmRest” sp. z o.o. plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław), jak również poprzez odinstalowanie Aplikacji.
 3. Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość, zawartej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mającej za przedmiot Usługi, w każdym czasie, w tym w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 4. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu. Za poinformowanie o takiej decyzji uważana jest również rezygnacja z Usług w jakikolwiek sposób opisany w § 7 ust. 2 Regulaminu, dokonana w okresie wskazanym w ustępie poprzedzającym.
 5. Użytkownik może również odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wskazanych w Regulaminie, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie (na adres „AmRest” sp. z o.o. plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław) lub pocztą elektroniczną (na adres kontakt@amrest.eu).
 6. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1 (wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 7. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w § 7 ust. 3. powyżej wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub rezygnacji z Usług przez Użytkownika, Użytkownik nie jest obciążany jakimikolwiek kosztami świadczonej Usługi.
 9. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy lub rezygnacja z Usług na zasadach opisanych w niniejszym § 7 pozostaje bez wpływu na realizację Zamówień i zobowiązania Stron dotyczące Zamówień złożonych przez Użytkownika przed datą odstąpienia lub rezygnacji.

§ 8. Reklamacje dotyczące Zamówień

 1. Usługodawca ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje dotyczące Zamówień mogą być zgłaszane:
  1. za pomocą Aplikacji przez zarejestrowanych Użytkowników posiadających Konto KFC;
  2. za pomocą Serwisu WWW przez Użytkowników posiadających Konto KFC;
  3. telefonicznie, na numer telefonu Restauracji KFC realizującej Zamówienie, przez wszystkich Użytkowników;
  4. na piśmie, na adres Usługodawcy („AmRest” sp. z o.o. plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław).
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych produktów objętych Zamówieniem załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
 7. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany produktów objętych Zamówieniem lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał to żądanie za uzasadnione.
 8. Użytkownik będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

§ 9. Reklamacje dotyczące Usług

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące lub Usług można zgłaszać:
  1. na adres poczty elektronicznej Usługodawcy (kontakt@amrest.eu) lub
  2. listownie, na adres Usługodawcy („AmRest” sp. z o.o., plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław).
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składające reklamację zostaje powiadomiona listownie albo pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest AmRest Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: Plac Grunwaldzki 25/27, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS:  25220, NIP: 5260211104, REGON: 011565564, kapitał zakładowy: 649750000 PLN.
 2. Zasady ochrony prywatności Użytkowników opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym w Serwisie WWW.

§ 11. Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

 1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób:
  1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.
 2. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

§ 12. Pozostałe informacje przeznaczone dla Użytkowników

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF, pod adresem kfcdostawa.pl w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.
 2. Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski.
 3. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem Usług:
  1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  2. nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
  3. nie udziela gwarancji i nie oferuje usług posprzedażnych;
  4. nie stosuje technicznych środków ochrony przed kopiowaniem lub dostępem do treści bez zezwolenia Usługodawcy.

§ 13. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, którymi są:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu;
  2. wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej;
  3. wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu WWW lub Aplikacji;
  4. zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu;
  5. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;
  6. przekształcenie Usługodawcy (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy) Usługodawcy, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu, wskazanego w Regulaminie.
 2. W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązki Usługodawcy, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca ogłosi w Serwisie WWW oraz poinformuje za pomocą wiadomości e-mail, przesłanej na adres przypisany do Konta KFC a także za pomocą Aplikacji (wymagany jest dostęp do sieci Internet).
 4. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Użytkowników, którzy nie zrezygnują z Usług w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 

 

25.05.2018

Polityka prywatności

 

W serwisie kfcdostawa.pl i w ramach naszej aplikacji "KFC" mobilnej dbamy o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach oraz wykorzystywania plików cookies.

 

1. Kto jest kim w niniejszej polityce prywatności?

 • My, czyli AmRest Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: Plac Grunwaldzki 25/27, 50-365 Wrocław.
 • Ty, czyli nasz Klient - osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzamy co najmniej w jednym celu wskazanym w polityce prywatności.

2. Jaki jest cel niniejszej polityki prywatności?

 • Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych. Przetwarzając Twoje dane osobowe dbamy o to, aby były one bezpieczne.
 • W polityce prywatności wyjaśniamy w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe w związku ze składaniem przez Ciebie zamówień za pomocą naszych stron internetowych ( www.pizzahut.pl oraz www.kfcdostawa.pl), aplikacji mobilnych (KFC i Pizza Hut) oraz telefonicznie, tworzeniem i obsługą Twojego konta użytkownika KFC i Pizza Hut, Twoim uczestnictwem w programie My Pizza Hut, a także udzielaniem odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie zapytania, skargi i sugestie. Znajdziesz tu także informacje o tym jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możesz z tych praw skorzystać.

3. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jakie są jego dane kontaktowe?

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest AmRest Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 • Nasze dane kontaktowe: Plac Grunwaldzki 25/27, 50-365 Wrocław, e-mail: , numer telefonu: 71 3861000.

4. Jak możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych?

 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz w celu skorzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.
 • Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
  • prześlij do nas e-mail na adres: ;
  • zadzwoń pod numer: 71 3861000;
  • wyślij list (najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”) na adres: AmRest Spółka z o.o., Plac Grunwaldzki 25/27, 50-365 Wrocław.

5. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy? W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?

 • Prowadzenie i obsługa konta użytkownika KFC i Pizza Hut oraz umożliwienie udziału w programie My Pizza Hut
  • W celu wykonania umowy dotyczącej prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika KFC i Pizza Hut (jeśli zdecydujesz się je założyć), a także – jeśli zdecydujesz się zarejestrować kartę i uczestniczyć w programie My Pizza Hut – w celu wykonania umowy dotyczącej Twojego udziału w programie My Pizza Hut, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym;
  • Podstawą prawną przetwarzania przez nas ww. danych jest niezbędność do wykonania umowy dotyczącej konta użytkownika lub programu My Pizza Hut oraz podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO).
 • Realizacja zamówienia
  • W celu realizacji Twojego zamówienia będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w zamówieniu;
  • Podstawą prawną przetwarzania przez nas ww. danych jest niezbędność do wykonania umowy dotyczącej tego zamówienia oraz podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO).
 • Wykonanie obowiązków prawnych
  • W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych), będziemy przetwarzali Twoje dane z zamówienia, z konta użytkownika (jeśli je posiadasz) oraz karty programu My Pizza Hut (jeśli uczestniczysz w programie);
  • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • Analiza preferencji i zachowań oraz tworzenie profilu klienta dla celów marketingowych (profilowanie) oraz marketing bezpośredni - dotyczy osób korzystających z konta użytkownika KFC i Pizza Hut lub karty programu My Pizza Hut
  • Analiza i tworzenie profilu dla celów marketingowych: Aby poznać Twoje osobiste preferencje i zachowania w celu przedstawiania Ci informacji o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas i naszych partnerów biznesowych z branży restauracyjnej oraz kawiarnianej, a także obsługujących płatności za zamówienia, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb, będziemy tworzyli Twój profil klienta (profilowanie). Aby go stworzyć będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym konta użytkownika KFC i Pizza Hut, informacje związane z Twoją aktywnością w ramach konta użytkownika w ciągu ostatnich 24 miesięcy (historia Twoich zamówień), częstotliwość i sposób korzystania z konta użytkownika (tj. przez aplikację mobilną / przez stronę internetową), Twoje opinie i sugestie, Twoje dane o lokalizacji (jeśli włączysz taką opcję na swoim urządzeniu lub w przeglądarce), pliki cookies oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o aktywnościach użytkowników, tj. odwiedzane miejsca oraz Twoją aktywność na naszych stronach internetowych, informacje techniczne o Twoim urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki). Jeśli zdecydujesz się zarejestrować kartę i uczestniczyć w programie My Pizza Hut będziemy także przetwarzać Twoje dane podane przez Ciebie przy rejestracji tej karty, informacje o rodzaju karty (fizyczna / wirtualna), a także informacje dotyczące Twojej aktywności w ramach programu My Pizza Hut w ciągu ostatnich 24 miesięcy (historia Twoich zamówień, informacje o przyznanych i wykorzystanych przez Ciebie punktach i nagrodach);
  • Marketing bezpośredni: W celu marketingu bezpośredniego, tj. informowania Cię o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas oraz naszych partnerów biznesowych z branży restauracyjnej oraz kawiarnianej, a także obsługujących płatności za Twoje zamówienia, będziemy przetwarzali dane z Twojego profilu klienta;
  • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu przez nas Twoich preferencji i zachowań na potrzeby przygotowania i przedstawiania Ci przez nas informacji o produktach, nowościach i promocjach naszych oraz naszych partnerów biznesowych z branży restauracyjnej oraz kawiarnianej, a także obsługujących płatności za zamówienia, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb (profilowanie) oraz marketing bezpośredni produktów i usług naszych oraz naszych partnerów biznesowych, o których mowa powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Analiza preferencji i zachowań oraz tworzenie profilu klienta dla celów marketingowych (profilowanie) oraz marketing bezpośredni – dotyczy osób niekorzystających z konta użytkownika KFC i Pizza Hut lub karty programu My Pizza Hut
  • Analiza i tworzenie profilu klienta dla celów marketingowych: Aby poznać Twoje osobiste preferencje i zachowania w celu przedstawiania Ci informacji o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas i naszych partnerów biznesowych z branży restauracyjnej oraz kawiarnianej, a także obsługujących płatności za zamówienia, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb, jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy tworzyli Twój profil klienta (profilowanie). Aby go stworzyć będziemy przetwarzać imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, historię zamówień ostatnich z ostatnich 24 miesięcy, sposób dokonania zamówienia (aplikacja mobilna / strona internetowa / call center);
  • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Komunikacja marketingowa
  • Będziemy kierowali do Ciebie komunikaty marketingowe o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas oraz naszych partnerów biznesowych z branży restauracyjnej oraz kawiarnianej, a także obsługujących płatności za Twoje zamówienia za pośrednictwem kanałów komunikacji (np. e-mail, SMS), na które wyraziłeś uprzednio dobrowolną zgodę. Możesz cofnąć tę zgodę w każdej chwili, w sposób równie łatwy jak została ona udzielona. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej wycofaniem.
 • Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami
  • W celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami, będziemy przetwarzać Twoje dane z zamówienia, konta użytkownika (jeśli je posiadasz) oraz karty programu My Pizza Hut (jeśli uczestniczysz w programie), a także dane związane z reklamacjami i skargami;
  • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Obsługa zapytań, skarg lub sugestii
  • W celu obsługi Twojego zapytania, skarg lub sugestii będziemy przetwarzać Twoje dane podane w zapytaniu, skardze lub sugestii;
  • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości udzielenia Ci odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f).
 • Badanie satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług
  • W celu badania satysfakcji naszych Klientów oraz określania jakości naszej obsługi będziemy przetwarzać Twoje dane wskazane w ankiecie, o której wypełnienie możemy Cię poprosić;
  • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f).

6. Automatyczne podejmowanie decyzji

 • Nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych i wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

7. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 • Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe i administracyjne, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta, podmiotom wspierającym nas w obsłudze klienta (np. call center).
 • Będziemy także przekazywać Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe podmiotom obsługującym płatności w celu umożliwienia im realizacji Twojej płatności za zamówienie.

8. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

 • Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 • Przechowujemy Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia przez nas celów, dla których je przetwarzamy. Będziemy przechowywali Twoje dane:
  • Dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika KFC i Pizza Hut lub umożliwienia Ci udziału w programie My Pizza Hut (jeśli jesteś jego uczestnikiem) - do momentu Twojej rezygnacji z posiadania u nas konta użytkownika KFC i Pizza Hut (rezygnację możesz złożyć poprzez usunięcie konta (opcja w Twoim koncie dostępna po zalogowaniu), przesłanie do nas wiadomości na adres e-mail , przesłanie do nas listu na adres: AmRest Spółka z o.o., Plac Grunwaldzki 25/27, 50-365 Wrocław lub zakończenia przez nas świadczenia usług konta użytkownika KFC i Pizza Hut lub programu My Pizza Hut. Możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  • Dla celów realizacji Twojego zamówienia - przez okres obowiązywania umowy dotyczącej tego zamówienia lub usługi świadczonej drogą elektroniczną (formularz kontaktowy dostępny na stronie), przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  • Dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych) - przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem).
  • Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów, których mowa w punkcie 5 polityki (tworzenie profilu klienta dla celów marketingowych oraz marketing bezpośredni) - przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych. W takim przypadku możemy przechowywać Twoje dane przez okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  • Jeśli nie posiadasz u nas konta użytkownika KFC i Pizza Hut lub nie zarejestrowałeś karty i nie uczestniczysz w programie My Pizza Hut - Twoje dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody dla celów analizy Twoich preferencji i zachowań oraz tworzenia profilu klienta (profilowanie) oraz dla celów marketingowych będziemy przechowywać do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody. W przypadku cofnięcia zgody możemy przechowywać ww. dane przez okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec nas lub naszych roszczeń wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec nas wynosi 10 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa).
  • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych, tj. udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, skargę lub sugestię – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 14 dni, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. badania satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług – przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące.

10. Czy przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych?
       Jakie inne prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?
       Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych: Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, w tym profilowania.
 • Sprzeciw ze względu na Twoją szczególną sytuację: Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów realizacji naszego uzasadnionego interesu (innego niż marketing) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takim przypadku powinieneś/powinnaś wskazać tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem.
 • Przysługują Ci ponadto następujące prawa:
  • Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.
  • Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.
  • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli np.:
   • kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych;
   • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację - w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
   W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.
  • Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli np.:
   • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane;
   • jeśli cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy do przetwarzania przez nas tych danych;
   • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;
   • zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych;
   • przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.
  • Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Masz także prawo żądania aby Twoje dane osobowe zostały przez nas przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo do cofnięcia zgody lub zmiany formy komunikacji marketingowej: W każdej chwili możesz cofnąć lub zmienić zakres zgody dotyczącej tego w jaki sposób kontaktujemy się z Tobą w celach marketingowych (w zależności od wybranej przez Ciebie opcji możemy się z Tobą kontaktować drogą elektroniczną, np. poprzez e-mail, lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, np. poprzez SMS lub MMS). Najłatwiej to zrobić poprzez: zalogowanie się i zmianę ustawienia w Twoim koncie lub napisanie do nas na adres: AmRest Customer Care e-mail: lub .
 • Aby skorzystać z powyższych praw możesz skontaktować się naszym z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 4 powyżej) lub z nami (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 3 powyżej).
 • Skarga do organu nadzorczego: Masz także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia dotyczącego danych osobowych.

11. Czy musisz nam podawać swoje dane osobowe?

 • Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej konta użytkownika KFC i Pizza Hut, programu My Pizza Hut, zamówienia posiłku czy skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie jest konieczne. Jeśli nie podasz tych danych nie będziemy mogli utworzyć i prowadzić Twojego konta użytkownika, umożliwić Ci udziału w programie My Pizza Hut, zrealizować Twojego zamówienia lub obsłużyć Twojego zapytania, skargi lub sugestii z formularza kontaktowego.

12. Czym jest RODO?

 • RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

13. Od kiedy ma zastosowanie niniejsza polityka prywatności?

 • Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

 

Pliki cookies

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. "ciasteczka"). Pliki cookies to dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu (np. w pamięci komputera). Pliki cookies są zwykle zapisywane przy "wejściu" oraz "wyjściu"
z Serwisu. Nie są one wykorzystywane do ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki te, w zależności od rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookies można uzyskać pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl .

 

Pliki cookies wykorzystujemy do:

  optymalizacji wyświetlania Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika;

  identyfikacji Użytkownika w trakcie trwania sesji w Serwisie ( dzięki czemu zalogowany Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie się logować), identyfikacja następuje za przypisanego do niego tzw. hasha , który nie zawiera żadnych danych osobowych;

  w celach statystycznych (Google Analytics);

  w celu potwierdzenia, że Użytkownikowi został wyświetlony komunikat o wykorzystywaniu przez Serwis plików cookies (dzięki czemu komunikat nie będzie wyświetlany ponownie - do czasu usunięcia plików cookies),

?   ułatwienia procesu ponownego zamawiania (np. umożliwienie złożenia zamówienia takiego, jak ostatnio lub na taki sam adres, jak ostatnio).

Wykorzystujemy również usługi Google Analytics, świadczone przez Google Inc. z adresem siedziby: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W kodzie każdej strony zaszyty jest specjalny kod śledzący, powodujący wywołanie serwerów Google (Google Analytics Tracking Code).
W celu zbierania danych o odwiedzinach i zachowanych Użytkownika w serwisie usługa Google Analytics zapisuje i odczytuje pliki cookies. Na tej podstawie zbierane są anonimowe dane
o geograficznej lokalizacji urządzenia Użytkownika, dostawcy usług dostępu do sieci, z których korzysta Użytkownik, systemie operacyjnym, przeglądarce, czasie trwania odwiedzin, odwiedzanych stronach i ewentualnych ponownej wizycie w Serwisie. Dane dostarczone przez usługę Google Analytics nie są przez nas łączone z danymi o ruchu lub danymi dotyczącymi Użytkownika, pochodzącymi z innych źródeł. Polityka prywatności Google dostępna jest pod adresem: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/ .

Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia domyślne popularnych przeglądarek internetowych zwykle akceptują pliki cookies. Użytkownik może jednak całkowicie zablokować pliki cookies albo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o każdym przesłanym pliku cookie. W celu zablokowania plików cookies lub zmiany ustawień w tym zakresie, należy skorzystać
z opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Informacje o tym jak zablokować lub odblokować pliki cookies dostępna jest w menu "Pomoc" przeglądarki internetowej. W przypadku popularnych przeglądarek internetowych informacje o ustawieniach cookies dostępne są pod poniższymi linkami:

  Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies ;

  Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka ;

  Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 ;

  Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html .

 

Informacje

 

Niniejsza Polityka Prywatności dostępna jest na stronie internetowej pod adresem URL: https://kfcdostawa.pl/terms_of_use ,  oraz pod linkiem umieszczonym w Aplikacji w panelu "Ustawienia".

 

Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności można kierować do nas pocztą elektroniczną na nasz adres e-mail: , lub poprzez kontakt telefoniczny na numer: 71 386 10 00 (koszt połączenia: według stawek operatora osoby nawiązującej połączenie).